MK IT Business Solutions

FI modul

SAP modul Finansija i računovodstva (FI - Financial accounting) služi da obuhvati sve poslovne transakcije preduzeća tako da se zadovolje potrebe eksternog izveštavanja.  Svi zakonski obavezni izveštaji su već uključeni u sistem i omogućavaju izveštavanje na nivou više kompanije, više država ili više valuta. Potpuna integracija sa modulima prodaje i distribucije (SD) i upravljanja materijalima (MM) omogućava da se za svaki računovodstveni dokument može doći do originalnog dokumenta metodom "drill down".

 

Modul finansije i računovodstva sadrži sledeće pod-module:

 • Glavna knjiga (FI-GL)

 • Ulazni računi (FI-AP)

 • Izlazni računi (FI-AR)

 • Bankarsko računovodstvo (FI-BL)

 • Osnovna sredstva (FI-AA)

 • Upravljanje fondovima (FI-FM)

 • Upravljanje putovanjima (FI-TV)

 • Specijalna glavna knjiga (FI-SL)

   

Bez obzira da li je u pitanju jedno pravo lice ili velika multinacionalna kompanija, FI modul omogućava automatizaciju svih zakonski potrebnih knjiženja i izveštaja. Glavni organizacioni nivoi u FI modulu su:

 • Šifra kompanije - Predstavlja jedno pravno lice. U okviru jedne SAP ERP instalacije moguće je voditi više pravnih lica, odnosno sva pravna lica u okviru neke veće organizacije od kojih svako ima zaseban bilans stanja, bilans uspeha i ostale potrebne izveštaje.

 • Oblast upravljanja kreditima -  Ukoliko se koristi upravljanje kreditima, oblast upravljanje kreditima se može koristiti da bi se kontrolisali krediti u okviru jednog ili više pravnih lica.

 • Kontni plan - FI module podržava korišćenje jednog ili više kontnih planova, omogućavajući da se evidentiraju računovodstvene transakcije i kreiraju izveštaji u više različitih zakonskih okruženja. Jedan kontni plan se može koristiti u više šifara kompanije ili svaka šifra kompanije može koristiti zaseban.

 

Poslovni procesi u modulu finansija i računovodstva:

FI_modul

FI modul je osmišljen tako da evidentira računovodstvene transakcije tako da zadovolje eksterno izveštavanje koje mora biti u skladu sa zakonskim regulativama. Modul takođe pokriva konsolidacije, knjigu ulaznih i izlaznih računa, vođenje osnovnih sredstava itd.


Ovo je samo kratak opis FI modula za one koji se prvi put sreću sa SAP ERP sistemom, za dodatne informacije možete nas kontaktirati. Naš tim će vrlo rado doći kod Vas i održati detaljnu prezentaciju svih modula koji Vas interesuju i odgovoriti na sva Vaša pitanja.